Callcenter Inboud

9,5 triệu/agent

  • Đảm bảo nâng tỉ lệ chuyển đổi hơn 30%
  • Báo cáo chỉ tiêu mỗi tháng 1 lần

Callcenter Outboud

9,5 triệu/agent

  • Không đảm bảo KPI

Callcenter Outboud

11 triệu/agent

  • Đảm bảo KPI sau 3 tháng
  • Báo cáo chỉ tiêu mỗi tháng 1 lần

Callcenter Outboud

12 triệu/agent

  • Đảm bảo KPI sau 3 tháng
  • Báo cáo chỉ tiêu mỗi tuần 1 lần