Các định dạng được hỗ trợ của DSpace

trở lại trợ giúp chính

Chính sách hỗ trợ định dạng
Định dạng mức hỗ trợ
Phải làm gì nếu định dạng của bạn không được liệt kê

 

Chính sách hỗ trợ định dạng trên

(Chính sách hỗ trợ định dạng trang web của bạn tại đây)

 

Định dạng mức hỗ trợ trên
Tên Tiện ích mở rộng MIME Type Mức hỗ trợ
Unknown application/octet-stream unknown
Adobe PDF pdf application/pdf known
XML xml text/xml known
Text txt, asc text/plain known
HTML htm, html text/html known
CSS css text/css known
Microsoft Word doc application/msword known
Microsoft Word XML docx application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document known
Microsoft Powerpoint ppt application/vnd.ms-powerpoint known
Microsoft Powerpoint XML pptx application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation known
Microsoft Excel xls application/vnd.ms-excel known
Microsoft Excel XML xlsx application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet known
MARC application/marc known
JPEG jpeg, jpg image/jpeg known
GIF gif image/gif known
image/png png image/png known
TIFF tiff, tif image/tiff known
AIFF aiff, aif, aifc audio/x-aiff known
audio/basic au, snd audio/basic known
WAV wav audio/x-wav known
MPEG mpeg, mpg, mpe video/mpeg known
RTF rtf text/richtext known
Microsoft Visio vsd application/vnd.visio known
FMP3 fm application/x-filemaker known
BMP bmp image/x-ms-bmp known
Photoshop psd, pdd application/x-photoshop known
Postscript ps, eps, ai application/postscript known
Video Quicktime mov, qt video/quicktime known
MPEG Audio mpa, abs, mpega audio/x-mpeg known
Microsoft Project mpp, mpx, mpd application/vnd.ms-project known
Mathematica ma application/mathematica known
LateX latex application/x-latex known
TeX tex application/x-tex known
TeX dvi dvi application/x-dvi known
SGML sgm, sgml application/sgml known
WordPerfect wpd application/wordperfect5.1 known
RealAudio ra, ram audio/x-pn-realaudio known
Photo CD pcd image/x-photo-cd known
OpenDocument Text odt application/vnd.oasis.opendocument.text known
OpenDocument Text Template ott application/vnd.oasis.opendocument.text-template known
OpenDocument HTML Template oth application/vnd.oasis.opendocument.text-web known
OpenDocument Master Document odm application/vnd.oasis.opendocument.text-master known
OpenDocument Drawing odg application/vnd.oasis.opendocument.graphics known
OpenDocument Drawing Template otg application/vnd.oasis.opendocument.graphics-template known
OpenDocument Presentation odp application/vnd.oasis.opendocument.presentation known
OpenDocument Presentation Template otp application/vnd.oasis.opendocument.presentation-template known
OpenDocument Spreadsheet ods application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet known
OpenDocument Spreadsheet Template ots application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet-template known
OpenDocument Chart odc application/vnd.oasis.opendocument.chart known
OpenDocument Formula odf application/vnd.oasis.opendocument.formula known
OpenDocument Database odb application/vnd.oasis.opendocument.database known
OpenDocument Image odi application/vnd.oasis.opendocument.image known
OpenOffice.org extension oxt application/vnd.openofficeorg.extension known
Writer 6.0 documents sxw application/vnd.sun.xml.writer known
Writer 6.0 templates stw application/vnd.sun.xml.writer.template known
Calc 6.0 spreadsheets sxc application/vnd.sun.xml.calc known
Calc 6.0 templates stc application/vnd.sun.xml.calc.template known
Draw 6.0 documents sxd application/vnd.sun.xml.draw known
Draw 6.0 templates std application/vnd.sun.xml.draw.template known
Impress 6.0 presentations sxi application/vnd.sun.xml.impress known
Impress 6.0 templates sti application/vnd.sun.xml.impress.template known
Writer 6.0 global documents sxg application/vnd.sun.xml.writer.global known
Math 6.0 documents sxm application/vnd.sun.xml.math known
StarWriter 5.x documents sdw application/vnd.stardivision.writer known
StarWriter 5.x global documents sgl application/vnd.stardivision.writer-global known
StarCalc 5.x spreadsheets sdc application/vnd.stardivision.calc known
StarDraw 5.x documents sda application/vnd.stardivision.draw known
StarImpress 5.x presentations sdd application/vnd.stardivision.impress known
StarImpress Packed 5.x files sdp application/vnd.stardivision.impress-packed known
StarMath 5.x documents smf application/vnd.stardivision.math known
StarChart 5.x documents sds application/vnd.stardivision.chart known
StarMail 5.x mail files sdm application/vnd.stardivision.mail known
RDF XML rdf application/rdf+xml; charset=utf-8 known
EPUB epub application/epub+zip known

 

Phải làm gì nếu định dạng của bạn không được liệt kê trên

Vui lòng liên hệ với bạn Quản trị viên DSpace nếu bạn có câu hỏi về một định dạng cụ thể.