Skip navigation

DỮ LIỆU BÀI GIẢNG Trang chủ đơn vị

Logo
Bài giảng

Duyệt

Đơn vị con trong đơn vị này

Logo

BÀI GIẢNG

Thông tin về các giảng, bài học liên quan đến các nhóm Ngành, Nghề hiện có.

Các bộ sưu tập trong đơn vị này

Logo

TIN HỌC LỚP 10 (KNTT)

Thông tin về các bài giảng, bài học liên quan đến môn Tin Học.

Logo

VẬT LÝ LỚP 10 (CTST)

Thông tin về các bài giảng, bài học liên quan đến Môn Vật Lý.